اردوی مجموعه شهیدباهنر-تیرماه ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳
اردوی دریاچه شهدای خلیج فارس - تیرماه ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۳
اردوی بوستان یاس فاطمی و باغ پرندگان - تیر ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۳