کتاب و کتاب خوانی - آذر ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲
کلاس زبان (روزنامه دیواری‌- سری دوم) - آبان ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲
فعالیت کلاس اجتماعی - آبان ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲