عصرمانی و جشن نماز عصر-اسفند۱۴۰۲
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
اردوی فوتسال و بازدید از مجتمع نان تهران _ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲
صبحانه‌ی اجتماعی - آذر ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲