گروه آموزه‌های اجتماعی

مؤسسه‌ی احسان تأکید ویژه‌ای برآموزش مهارت‌های اجتماعی لازم به فرزندان دارد. لذا در تابستان ۱۳۹۴، سمیناری با این هدف برگزار شد و مهارت‌های اجتماعی دسته‌بندی و اولویت‌گذاری شد و در واحدهای مختلف مؤسسه، تقسیم موضوعی گردید.

شورای سرپرستی دبستان، اجرای آن مهارت‌ها را برای پایه های مختلف دبستان به عهده گرفته است.

لذا با این عنایت، آموزه‌های اجتماعی تبدیل به طرح درس شده تا با روی‌کردهای مناسب و روش‌های نوین، فرزندان‌مان واجد آن مهارت‌ها شوند.