ناهار - فروردین‌ماه ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
نمایش شلخته با موضوع جابه‌جایی کلاس‌ها - فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
نمایش شلخته - کمک کردن در ماه رمضان - فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۳