نمایش شلخته - قانون ضربدر (نزدن) - آبان‌ماه ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲
بازدید از کتاب‌خانه‌ی متوسطه‌ی دوره‌ی اول موسسه فرهنگی احسان - آبان ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: سه‌شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲
نمایش شلخته - کمک کردن در منزل - آبان‌ ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲