گروه فارسی

مانند سایر گروه‌های مدرسه، این گروه نیز متشکل از سرپرست و آموزگاران پایه‌ها است و وظایف آن نیز تدوین شامل تدوین طرح درس‌ها، تمارین و ارزیابی‌ها می‌باشد.

اما با توجه به اهمیت ادبیات فارسی که زبان مادری و اصلی ما می‌باشد، این گروه در شاخه‌های دقت (املا)، نگارش(زیبا نویسی)، واژگان و محتوا(نظم و نثر) و دستور زبان و بخش‌های ذوقی مثل شاعرانه فعالیت ویژه دارد.

ضمناً سعی بر آن است که منطبق با یافته‌های جدید و دست‌آوردهای نوین، روان‌خوانی و درک محتوا هم‌زمان در یک فرآیند آموزشی انجام شود نه در دو روی‌کرد متفاوت.