گروه ریاضی

ساختار گروه ریاضی متشکل از سرپرست گروه که دارای تخصص آموزش ریاضی است، و نیز آموزگاران پایه‌ها می‌باشد.

در جلسات گروه، مباحث درسی به بحث گذاشته می‌شود،طرح درس‌ها آماده و تصویب می‌گردد و نهایتاً کلیه‌ی تمرین‌های اضافی و نیز نحوه‌ی ارزیابی و بازخوردگیری تدوین می‌شود. هم‌چنین نظارت بر اجرای طرح درس‌ها و ارزیابی‌ها نیز بر عهده‌ی این گروه می‌باشد.

در تدوین طرح درس‌ها سعی بر آن است که علاوه بر کتاب‌های آموزش و پرورش، از آخرین روش‌ها و دست‌آوردهای جهانی نیز استفاده شود.