احسان امام - نیمه‌ی شعبان اسفند ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۱
نمایش شلخته (مداد دست گرفتن) – آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: پنج‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱
جشن میز – مهر ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۱